جستجو
دسته بندی کالاها
  منو Close

  🟡 شرکت سیال نیرو صنعت

  نمایش به عنوان گرید لیست
  مرتب سازی بر اساس
  banner
  پژو شیم سوپاپ 405 سایز (2.00) 9000565092

  پژو شیم سوپاپ 405 سایز (2.00) 9000565092 ( عمده )

  9000565092
  شیم سوپاپ 405-405 شیم سوپاپ -شیم سوپاپ سایز 2.00 405-405 شیم سوپاپ سایز 2.00-پژو 405 شیم سوپاپ سایز (2.00)-
  از 73,776 ریال
  پژو شیم سوپاپ 405 سایز (2.05) 9000565093

  پژو شیم سوپاپ 405 سایز (2.05) 9000565093 ( عمده )

  9000565093
  شیم سوپاپ 405-405 شیم سوپاپ -شیم سوپاپ سایز 2.05 405-405 شیم سوپاپ سایز 2.05-پژو 405 شیم سوپاپ سایز (2.05)-
  از 74,200 ریال
  پژو شیم سوپاپ 405 سایز (2.10) 9000565001

  پژو شیم سوپاپ 405 سایز (2.10) 9000565001 ( عمده )

  9000565001
  شیم سوپاپ 405-405 شیم سوپاپ -شیم سوپاپ سایز 2.10 405-405 شیم سوپاپ سایز 2.10-پژو 405 شیم سوپاپ سایز (2.10)-
  از 73,776 ریال
  پژو شیم سوپاپ 405 سایز (2.15) 9000565002

  پژو شیم سوپاپ 405 سایز (2.15) 9000565002 ( عمده )

  9000565002
  شیم سوپاپ 405-405 شیم سوپاپ -شیم سوپاپ سایز 2.15 405-405 شیم سوپاپ سایز 2.15-پژو 405 شیم سوپاپ سایز (2.15)-
  از 73,776 ریال
  پژو شیم سوپاپ 405 سایز (2.20) 9000565003

  پژو شیم سوپاپ 405 سایز (2.20) 9000565003 ( عمده )

  9000565003
  شیم سوپاپ 405-405 شیم سوپاپ -شیم سوپاپ سایز 2.20 405-405 شیم سوپاپ سایز 2.20-پژو 405 شیم سوپاپ سایز (2.20)-
  از 73,776 ریال
  پژو شیم سوپاپ 405 سایز (2.25) سیال نیرو 9000565034

  پژو شیم سوپاپ 405 سایز (2.25) سیال نیرو 9000565034 ( عمده )

  9000565034
  شیم سوپاپ 405-405 شیم سوپاپ -شیم سوپاپ سایز 2.25 405-405 شیم سوپاپ سایز 2.25-پژو 405 شیم سوپاپ سایز (2.25)-
  از 73,776 ریال
  پژو شیم سوپاپ 405 سایز (2.30) 9000565004

  پژو شیم سوپاپ 405 سایز (2.30) 9000565004 ( عمده )

  9000565004
  شیم سوپاپ 405-405 شیم سوپاپ -شیم سوپاپ سایز 2.30 405-405 شیم سوپاپ سایز 2.30-پژو 405 شیم سوپاپ سایز (2.30)-
  از 73,776 ریال
  پژو شیم سوپاپ 405 سایز (2.30)9000565005

  پژو شیم سوپاپ 405 سایز (2.30)9000565005 ( عمده )

  9000565005
  شیم سوپاپ 405-405 شیم سوپاپ -شیم سوپاپ سایز 2.30 405-405 شیم سوپاپ سایز 2.30-پژو 405 شیم سوپاپ سایز (2.30)-
  از 73,776 ریال
  پژو شیم سوپاپ 405 سایز 2.40 9000565006

  پژو شیم سوپاپ 405 سایز 2.40 9000565006 ( عمده )

  9000565006
  شیم سوپاپ 405-405 شیم سوپاپ -شیم سوپاپ سایز 2.40 405-405 شیم سوپاپ سایز 2.40-پژو 405 شیم سوپاپ سایز (2.40)-
  از 73,776 ریال
  پژو شیم سوپاپ 405 سایز 2.45 9000565007

  پژو شیم سوپاپ 405 سایز 2.45 9000565007 ( عمده )

  9000565007
  شیم سوپاپ 405-405 شیم سوپاپ -شیم سوپاپ سایز 2.45 405-405 شیم سوپاپ سایز 2.45-پژو 405 شیم سوپاپ سایز (2.45)-
  از 73,776 ریال
  پژو شیم سوپاپ 405 سایز 2.50 9000565008

  پژو شیم سوپاپ 405 سایز 2.50 9000565008 ( عمده )

  9000565008
  شیم سوپاپ 405-405 شیم سوپاپ -شیم سوپاپ سایز 2.50 405-405 شیم سوپاپ سایز 2.50-پژو 405 شیم سوپاپ سایز (2.50)-
  از 73,776 ریال
  پژو شیم سوپاپ 405 سایز 2.55 9000565009

  پژو شیم سوپاپ 405 سایز 2.55 9000565009 ( عمده )

  9000565009
  شیم سوپاپ 405-405 شیم سوپاپ -شیم سوپاپ سایز 2.55 405-405 شیم سوپاپ سایز 2.55-پژو 405 شیم سوپاپ سایز (2.55)-
  از 73,776 ریال
  پژو شیم سوپاپ 405 سایز 2.60 9000565010

  پژو شیم سوپاپ 405 سایز 2.60 9000565010 ( عمده )

  9000565010
  شیم سوپاپ 405-405 شیم سوپاپ -شیم سوپاپ سایز 2.60 405-405 شیم سوپاپ سایز 2.60-پژو 405 شیم سوپاپ سایز (2.60)-
  از 73,776 ریال
  پژو شیم سوپاپ 405 سایز 2.65 9000565011

  پژو شیم سوپاپ 405 سایز 2.65 9000565011 ( عمده )

  9000565011
  شیم سوپاپ 405-405 شیم سوپاپ -شیم سوپاپ سایز 2.65 405-405 شیم سوپاپ سایز 2.65-پژو 405 شیم سوپاپ سایز (2.65)-
  از 73,776 ریال
  پژو شیم سوپاپ 405 سایز 2.70 9000565012

  پژو شیم سوپاپ 405 سایز 2.70 9000565012 ( عمده )

  9000565012
  شیم سوپاپ 405-405 شیم سوپاپ -شیم سوپاپ سایز 2.70 405-405 شیم سوپاپ سایز 2.70-پژو 405 شیم سوپاپ سایز (2.70)-
  از 73,776 ریال
  پژو شیم سوپاپ 405 سایز 2.75 9000565013

  پژو شیم سوپاپ 405 سایز 2.75 9000565013 ( عمده )

  9000565013
  شیم سوپاپ 405-405 شیم سوپاپ -شیم سوپاپ سایز 2.75 405-405 شیم سوپاپ سایز 2.75-پژو 405 شیم سوپاپ سایز (2.75)-
  از 73,776 ریال
  پژو شیم سوپاپ 405 سایز 2.80 9000565014

  پژو شیم سوپاپ 405 سایز 2.80 9000565014 ( عمده )

  9000565014
  شیم سوپاپ 405-405 شیم سوپاپ -شیم سوپاپ سایز 2.80 405-405 شیم سوپاپ سایز 2.80-پژو 405 شیم سوپاپ سایز (2.80)-
  از 73,776 ریال
  پژو شیم سوپاپ 405 سایز 2.85 9000565015

  پژو شیم سوپاپ 405 سایز 2.85 9000565015 ( عمده )

  9000565015
  شیم سوپاپ 405-405 شیم سوپاپ -شیم سوپاپ سایز 2.85 405-405 شیم سوپاپ سایز 2.85-پژو 405 شیم سوپاپ سایز (2.85)-
  از 73,776 ریال
  پژو شیم سوپاپ 405 سایز 2.90 9000565016

  پژو شیم سوپاپ 405 سایز 2.90 9000565016 ( عمده )

  9000565016
  شیم سوپاپ 405-405 شیم سوپاپ -شیم سوپاپ سایز 2.90 405-405 شیم سوپاپ سایز 2.90-پژو 405 شیم سوپاپ سایز (2.90)-
  از 73,776 ریال
  پژو شیم سوپاپ 405 سایز 2.95 9000565017

  پژو شیم سوپاپ 405 سایز 2.95 9000565017 ( عمده )

  9000565017
  شیم سوپاپ 405-405 شیم سوپاپ -شیم سوپاپ سایز 2.95 405-405 شیم سوپاپ سایز 2.95-پژو 405 شیم سوپاپ سایز (2.95)-
  از 73,776 ریال
  پژو شیم سوپاپ 405 سایز 3.00 9000565018

  پژو شیم سوپاپ 405 سایز 3.00 9000565018 ( عمده )

  9000565018
  شیم سوپاپ 405-405 شیم سوپاپ -شیم سوپاپ سایز 3.00 405-405 شیم سوپاپ سایز 3.00-پژو 405 شیم سوپاپ سایز (3.00)-
  از 73,776 ریال
  پژو شیم سوپاپ 405 سایز 3.05 9000565019

  پژو شیم سوپاپ 405 سایز 3.05 9000565019 ( عمده )

  9000565019
  شیم سوپاپ 405-405 شیم سوپاپ -شیم سوپاپ سایز 3.05 405-405 شیم سوپاپ سایز 3.05-پژو 405 شیم سوپاپ سایز (3.05)-
  از 73,776 ریال
  پژو شیم سوپاپ 405 سایز 3.10 9000565020

  پژو شیم سوپاپ 405 سایز 3.10 9000565020 ( عمده )

  9000565020
  شیم سوپاپ 405-405 شیم سوپاپ -شیم سوپاپ سایز 3.10 405-405 شیم سوپاپ سایز 3.10-پژو 405 شیم سوپاپ سایز (3.10)-
  از 73,776 ریال
  پژو شیم سوپاپ 405 سایز 3.15 9000565021

  پژو شیم سوپاپ 405 سایز 3.15 9000565021 ( عمده )

  9000565021
  شیم سوپاپ 405-405 شیم سوپاپ -شیم سوپاپ سایز 3.15 405-405 شیم سوپاپ سایز 3.15-پژو 405 شیم سوپاپ سایز (3.15)-
  از 73,776 ریال
  پژو شیم سوپاپ 405 سایز 3.20 9000565022

  پژو شیم سوپاپ 405 سایز 3.20 9000565022 ( عمده )

  9000565022
  شیم سوپاپ 405-405 شیم سوپاپ -شیم سوپاپ سایز 3.20 405-405 شیم سوپاپ سایز 3.20-پژو 405 شیم سوپاپ سایز (3.20)-
  از 73,776 ریال
  پژو شیم سوپاپ 405 سایز 3.25 9000565023

  پژو شیم سوپاپ 405 سایز 3.25 9000565023 ( عمده )

  9000565023
  شیم سوپاپ 405-405 شیم سوپاپ -شیم سوپاپ سایز 3.25 405-405 شیم سوپاپ سایز 3.25-پژو 405 شیم سوپاپ سایز (3.25)-
  از 82,680 ریال
  پژو شیم سوپاپ 405 سایز 3.30 9000565024

  پژو شیم سوپاپ 405 سایز 3.30 9000565024 ( عمده )

  9000565024
  شیم سوپاپ 405-405 شیم سوپاپ -شیم سوپاپ سایز 3.30 405-405 شیم سوپاپ سایز 3.30-پژو 405 شیم سوپاپ سایز (3.30)-
  از 73,776 ریال
  پژو شیم سوپاپ 405 سایز 3.35 9000565025

  پژو شیم سوپاپ 405 سایز 3.35 9000565025 ( عمده )

  9000565025
  شیم سوپاپ 405-405 شیم سوپاپ -شیم سوپاپ سایز 3.35 405-405 شیم سوپاپ سایز 3.35-پژو 405 شیم سوپاپ سایز (3.35)-
  از 73,776 ریال
  پژو شیم سوپاپ 405 سایز 3.40 9000565026

  پژو شیم سوپاپ 405 سایز 3.40 9000565026 ( عمده )

  9000565026
  شیم سوپاپ 405-405 شیم سوپاپ -شیم سوپاپ سایز 3.40 405-405 شیم سوپاپ سایز 3.40-پژو 405 شیم سوپاپ سایز (3.40)-
  از 73,776 ریال
  پژو شیم سوپاپ 405 سایز 3.45 9000565027

  پژو شیم سوپاپ 405 سایز 3.45 9000565027 ( عمده )

  9000565027
  شیم سوپاپ 405-405 شیم سوپاپ -شیم سوپاپ سایز 3.45 405-405 شیم سوپاپ سایز 3.45-پژو 405 شیم سوپاپ سایز (3.45)-
  از 73,776 ریال

  شیم (فیلرگیری) چیست


  شیم سوپاپ به عنوان یک فرایند تولیدی در صنعت خودروسازی، ممکن است از فیلرگیری به عنوان یک فرایند در تولید قطعات خودرو یا موتور استفاده شود. این فرایند شامل تزریق یا ورود مواد (فیلر) به قالب‌های خاص جهت ساخت قطعات مختلف خودرو می‌شود.

  فیلرهای موتور: این می‌تواند به موادی اشاره داشته باشد که به موتور افزوده می‌شوند تا عملکرد آن را بهبود بخشند. این مواد معمولاً به عنوان افزودنی‌ها یا مواد شیمیایی در سوخت یا روغن موتور مورد استفاده قرار می‌گیرند. هدف ممکن است کاهش سایش و خرابی، افزایش بازدهی، تمیزکاری موتور، یا کاهش

  آلودگی باشد.


  در برخی موارد، افراد ممکن است از اصطلاح "فیلر گیری" به عنوان یک ترفند یا تکنیک در مراقبت از موتور یا خودرو استفاده کنند. این ممکن است شامل استفاده از مواد اضافی در سوخت یا روغن موتور باشد تا ویژگی‌های مشخصی را بهبود بخش


  فیلر گیری موتور یا اضافه کردن فیلرها به موتور، معمولاً به افزودن مواد خاصی به سوخت یا روغن موتور اشاره دارد تا خصوصیات عملکردی یا حفاظتی موتور بهبود یابد. این فیلرها می‌توانند از نظر شیمیایی یا فیزیکی تغییراتی در خصوصیات موتور ایجاد کنند.

  فیلرهای سوخت موادی که به سوخت اضافه می‌شوند تا عملکرد موتور بهبود یابد. این ممکن است شامل افزودنی‌ها برای افزایش بازدهی، کاهش آلودگی، پاکسازی سیستم سوخت و یا پیشگیری از تشکیل رسوب‌ها در موتور باشد.

  فیلرهای روغن موتور مواد افزودنی که به روغن موتور اضافه می‌شوند تا خصوصیات آن را بهبود بخشند. این می‌تواند شامل مواد کاهنده سایش، مهارکننده‌های حرارتی، پاکسازی موتور، و یا افزودنی‌های دیگر باشد..


  فیلرهای تمیزکننده موتور موادی که به موتور افزوده می‌شوند تا کل راهروها، سوپاپ‌ها و سیستم‌های دیگر موتور را پاکسازی کنند.

  فیلرهای حفاظتی ممکن است موادی به موتور اضافه شوند تا آن را در برابر آسیب‌های احتمالی مانند زنگ زدگی، خوردگی و یا اکسیداسیون محافظت کنند.

  توجه داشته باشید که استفاده از هر نوع فیلر گیری باید با دقت و با توجه به راهنمایی‌ها و توصیه‌های تولیدکننده موتور یا افزودنی انجام شود. همچنین، این ممکن است بسته به نوع موتور، سیستم سوخت و روغن، تجهیزات و ویژگی‌های خاص هر خودرو، نتایج متفاوتی داشته باشد.


  شهریدکی پخش کننده انواع شیم خودرو به صورت خرید و فروش عمده و تکی شهر لوازم یدکی از بزرگترین فروشگاه های اینترنتی و نماینده شرکتهای ایساکو،دیناپارت،آماتاصمد،رفیع نیا،ویژن و ... آماده اعطای نمایندگی به شهرستانها می باشد

  banner
  فیلتر نماش فقط کالای موجود در انبار 🔵 Close
  کمترین مقدار: 87,000 ریال بیشترین مقدار: 44,100,000 ریال
  87000 44100000
  دسته بندی ها