جستجو
دسته بندی کالاها
  منو Close

  🟡 ای بی بی سی IBBC

  نمایش به عنوان گرید لیست
  مرتب سازی بر اساس
  banner
  بغل یاتاقان پیکان IBBC 9000896001 ( عمده )

  بغل یاتاقان پیکان IBBC 9000896001

  9000896001
  پیکان بغل یاتاقان- پیکان بغل یاطاقان-بغل یاطاقان پیکان-
  از 880,000 ریال
  پراید بغل یاتاقان استاندارد (تراست) IBBC 9000896005 ( عمده )

  پراید بغل یاتاقان استاندارد (تراست) IBBC 9000896005

  9000896005
  بغل یاتاقان پراید-پراید بغل یاتاقان-تراست پراید- پراید تراست-
  از 840,000 ریال
  پراید یاتاقان ثابت استاندارد IBBC 9000896021

  پراید یاتاقان ثابت استاندارد IBBC 9000896021

  9000896021
  یاتاقان پراید-یاتاقان ثابت پراید-یاتاقان IBBC پراید-یاتاقان ثابت IBBC پراید-
  از 3,675,000 ریال
  پراید یاتاقان متحرک استاندارد IBBC 9000896024

  پراید یاتاقان متحرک استاندارد IBBC 9000896024

  9000896024
  یاتاقان پراید-یاتاقان متحرک پراید-یاتاقان متحرک استاندارد پراید-یاتاقان IBBC پراید-یاتاقان متحرک IBBC پراید-یاتاقان متحرک استاندارد IBBC پراید-
  از 2,100,000 ریال
  پراید یاتاقان متحرک سایز 025 IBBC 9000896025

  پراید یاتاقان متحرک سایز 025 IBBC 9000896025

  9000896025
  یاتاقان پراید-یاتاقان متحرک پراید-یاتاقان متحرک سایز 025 پراید-یاتاقان IBBC پراید-یاتاقان متحرک IBBC پراید-یاتاقان متحرک سایز 025 IBBC پراید-
  از 2,625,000 ریال
  پژو بغل یاتاقان 405 (تراست) استاندارد IBBC 9000744010

  پژو بغل یاتاقان 405 (تراست) استاندارد IBBC 9000744010

  9000744010
  بغل یاتاقان 405- تراست یاتاقان 405-بغل یاتاقان 405 IBBC - تراست یاتاقان IBBC 405-
  از 1,760,000 ریال
  پژو یاتاقان 206 T2 ثابت استاندارد IBBC 9000896051

  پژو یاتاقان 206 T2 ثابت استاندارد IBBC 9000896051

  9000896051
  یاتاقان 206-206 یاتاقان-یاتاقان ثابت 206-206 یاتاقان ثابت-یاتاقان ثابت استاندارد 206-206 یاتاقان ثابت استاندارد-یاتاقان ثابت 206 تیپ2-206 یاتاقان ثابت تیپ2-یاتاقان ثابت استاندارد 206 تیپ2-206 یاتاقان ثابت استاندارد تیپ2-
  از 4,200,000 ریال
  پژو یاتاقان 405 ثابت استاندارد IBBC 9000896055 ( عمده )

  پژو یاتاقان 405 ثابت استاندارد IBBC 9000896055

  9000896055
  یاتاقان 405-405 یاتاقان -یاتاقان ثابت 405-405 یاتاقان ثابت-یاتاقان ثابت استاندارد 405-405 یاتاقان ثابت استاندارد-پژو 405 یاتاقان ثابت استاندارد-
  از 4,200,000 ریال
  پژو یاتاقان 405 ثابت استاندارد IBBC ایساکو 1880813599

  پژو یاتاقان 405 ثابت استاندارد IBBC ایساکو 1880813599

  1880813599
  یاتاقان 405-405 یاتاقان-یاتاقان ثابت 405-405 یاتاقان ثابت -یاتاقان ثابت استاندارد 405-405 یاتاقان ثابت استاندارد-پژو 405 یاتاقان ثابت استاندارد-یاطاقان 405-405 یاطاقان-
  از 4,542,720 ریال
  پژو یاتاقان 405 ثابت سایز 50 IBBC دینا پارت 1202342

  پژو یاتاقان 405 ثابت سایز 50 IBBC دینا پارت 1202342

  1202342
  یاتاقان 405-405 یاتاقان -یاتاقان ثابت 405-405 یاتاقان ثابت -یاتاقان ثابت سایز 50 405-405 یاتاقان ثابت سایز 50 -پژو 405 یاتاقان ثابت سایز 50-
  از 3,150,000 ریال
  پژو یاتاقان 405 متحرک استاندارد IBBC 9000896058

  پژو یاتاقان 405 متحرک استاندارد IBBC 9000896058

  9000896058
  یاتاقان 405-405 یاتاقان -یاتاقان متحرک 405-405 یاتاقان متحرک -یاتاقان متحرک استاندارد 405-405 یاتاقان متحرک استاندارد -پژو 405 یاتاقان متحرک استاندارد-
  از 5,250,000 ریال
  پژو یاتاقان متحرک 206 TU5 استاندارد IBBC ایساکو 1880100599

  پژو یاتاقان متحرک 206 TU5 استاندارد IBBC ایساکو 1880100599

  1880100599
  یاتاقان 206-206 یاتاقان-یاتاقان متحرک 206-206 یاتاقان متحرک-یاتاقان متحرک استاندارد 206-206 یاتاقان متحرک استاندارد -پژو 206 یاتاقان متحرک استاندارد-1880100599-
  از 4,542,720 ریال
  پژو یاتاقان روآ ROAمتحرک استاندارد IBBC 9000896061

  پژو یاتاقان روآ ROAمتحرک استاندارد IBBC 9000896061

  9000896061
  یاتاقان روآ-روآ یاتاقان -یاتاقان متحرک روآ-روآ یاتاقان متحرک -یاتاقان متحرک استاندارد روآ-روآ یاتاقان متحرک استاندارد-پژو روآ یاتاقان متحرک استاندارد-یاتاقان روا-روا یاتاقان -یاتاقان متحرک روا-روا یاتاقان متحرک -یاتاقان متحرک استاندارد روا-روا یاتاقان متحرک استاندارد-پژو روا یاتاقان متحرک استاندارد-
  از 2,992,500 ریال
  پژو یاتاقان روآ ROAمتحرک استاندارد IBBC ایساکو 1880102302

  پژو یاتاقان روآ ROAمتحرک استاندارد IBBC ایساکو 1880102302

  1880102302
  یاتاقان روآ-روآ یاتاقان -یاتاقان متحرک روآ-روآ یاتاقان متحرک -یاتاقان متحرک استاندارد روآ-روآ یاتاقان متحرک استاندارد-پژو روآ یاتاقان متحرک استاندارد-یاتاقان روا-روا یاتاقان -یاتاقان متحرک روا-روا یاتاقان متحرک -یاتاقان متحرک استاندارد روا-روا یاتاقان متحرک استاندارد-پژو روا یاتاقان متحرک استاندارد-1880102302-
  از 2,750,800 ریال
  پژو یاتاقان روآ ROAمتحرک سایز 20 IBBC 9000896063

  پژو یاتاقان روآ ROAمتحرک سایز 20 IBBC 9000896063

  9000896063
  یاتاقان روآ-روآ یاتاقان -یاتاقان متحرک روآ-روآ یاتاقان متحرک -یاتاقان متحرک سایز 20 روآ-روآ یاتاقان متحرک سایز 20 -پژو روآ یاتاقان متحرک سایز 20-یاتاقان روا-روا یاتاقان -یاتاقان متحرک روا-روا یاتاقان متحرک -یاتاقان متحرک سایز 20روا-روا یاتاقان متحرک سایز 20 -پژو روا یاتاقان متحرک سایز 20-
  از 3,412,500 ریال
  پژو یاتاقان روآ ROAمتحرک30 IBBC 9000896064

  پژو یاتاقان روآ ROAمتحرک30 IBBC 9000896064

  9000896064
  یاتاقان روآ-روآ یاتاقان -یاتاقان متحرک روآ-روآ یاتاقان متحرک -یاتاقان متحرک سایز 30 روآ-روآ یاتاقان متحرک سایز 30 -پژو روآ یاتاقان متحرک سایز 30-یاتاقان روا-روا یاتاقان -یاتاقان متحرک روا-روا یاتاقان متحرک -یاتاقان متحرک سایز 30 روا-روا یاتاقان متحرک سایز 30 -پژو روا یاتاقان متحرک سایز 30-
  از 3,045,000 ریال
  یاتاقان ثابت پیکان و روآ ROA IBBC STD 9000896088

  یاتاقان ثابت پیکان و روآ ROA IBBC STD 9000896088

  9000896088
  یاتاقان پیکان-پیکان یاتاقان -یاتاقان ثابت پیکان-پیکان یاتاقان ثابت -یاتاقان روآ-روآ یاتاقان -یاتاقان ثابت روآ-روآ یاتاقان ثابت -یاتاقان روا-روا یاتاقان -یاتاقان ثابت روا-روا یاتاقان ثابت -
  از 4,200,000 ریال
  یاتاقان متحرک پیکان IBBC STD 9000896095

  یاتاقان متحرک پیکان IBBC STD 9000896095

  9000896095
  یاتاقان پیکان-پیکان یاتاقان -یاتاقان متحرک پیکان-پیکان یاتاقان متحرک -
  از 3,675,000 ریال
  یاتاقان متحرک پیکان IBBC 30 9000896098

  یاتاقان متحرک پیکان IBBC 30 9000896098

  9000896098
  یاتاقان پیکان-پیکان یاتاقان -یاتاقان متحرک پیکان-پیکان یاتاقان متحرک -یاتاقان 30 پیکان-پیکان یاتاقان 30-یاتاقان متحرک 30 پیکان-پیکان یاتاقان متحرک 30-
  از 3,097,500 ریال
  ریو یاتاقان ثابت استاندارد RIO IBBC دینا پارت 2402010

  ریو یاتاقان ثابت استاندارد RIO IBBC دینا پارت 2402010

  2402010
  یاتاقان ریو-ریو یاتاقان -یاتاقان ثابت ریو-ریو یاتاقان ثابت-یاتاقان ثابت استاندارد ریو-ریو یاتاقان ثابت استاندارد-
  از 4,702,005 ریال
  ریو یاتاقان متحرک استاندارد RIO IBBC دینا پارت 2402011

  ریو یاتاقان متحرک استاندارد RIO IBBC دینا پارت 2402011

  2402011
  یاتاقان ریو-ریو یاتاقان -یاتاقان متحرک ریو-ریو یاتاقان متحرک-یاتاقان متحرک استاندارد ریو-ریو یاتاقان متحرک استاندارد-
  از 2,787,750 ریال
  پراید استکان تایپیت یورو4 9000896004 IBBC ( عمده )

  پراید استکان تایپیت یورو4 9000896004 IBBC

  9000896004
  استکان تایپیت پراید- پراید تایپیت- استکان تایپیت یورو4 پراید-
  از 1,239,000 ریال
  پراید بغل یاتاقان استاندارد (تراست) دینا پارت   1502467 ( عمده )

  پراید بغل یاتاقان استاندارد (تراست) دینا پارت 1502467

  1502467
  بغل یاتاقان پراید-پراید بغل یاتاقان-تراست پراید- پراید تراست-1502364
  از 671,560 ریال
  پراید یاتاقان ثابت سایز 050 IBBC دینا پارت 1502363

  پراید یاتاقان ثابت سایز 050 IBBC دینا پارت 1502363

  1502363
  یاتاقان پراید-یاتاقان ثابت پراید-یاتاقان ثابت سایز 050 پراید-یاتاقان IBBC پراید-یاتاقان ثابت IBBC پراید-یاتاقان ثابت سایز 050 IBBC پراید-
  از 2,940,000 ریال
  پراید یاتاقان متحرک سایز 050 IBBC دیناپارت 1502362

  پراید یاتاقان متحرک سایز 050 IBBC دیناپارت 1502362

  1502362
  یاتاقان پراید-یاتاقان متحرک پراید-یاتاقان متحرک سایز 050 پراید-یاتاقان IBBC پراید-یاتاقان متحرک IBBC پراید-یاتاقان متحرک سایز 050 IBBC پراید-یاتاقان پراید-پراید یاتاقان -یاتاقان متحرک پراید-پراید یاتاقان متحرک-یاتاقان سایز50 پراید-پراید یاتاقان سایز 50 -یاتاقان متحرک سایز 50 پراید-پراید یاتاقان متحرک سایز 50-یاتاقان50 پراید-پراید یاتاقان50 -یاتاقان متحرک50 پراید-پراید یاتاقان متحرک50-
  از 2,230,200 ریال
  تصویر از ال 90 استکان تایپیت L90 9000896102

  ال 90 استکان تایپیت L90 9000896102

  9000896102
  استکان تایپیت ال 90- تایپیت ال 90- ال 90 تایپیت سوپاپ-
  از ریال
  تصویر از بوش شاتون پیکان IBBC 9000896041

  بوش شاتون پیکان IBBC 9000896041

  9000896041
  پیکان بوش شاتون- بوش شاطون پیکان- پیکان بوش شاطون-
  از 2,021,250 ریال
  بوش شاتون پیکان IBBC دینا پارت 1102149 ( عمده )

  بوش شاتون پیکان IBBC دینا پارت 1102149

  1102149
  پیکان بوش شاتون- بوش شاطون پیکان- پیکان بوش شاطون-
  از 1,837,500 ریال
  بوش میل سوپاپ پیکان IBBC 9000896003 ( عمده )

  بوش میل سوپاپ پیکان IBBC 9000896003

  9000896003
  پیکان بوش میل سوپاپ - بوش میل سوپاپ پیکان-
  از 2,541,000 ریال
  پراید بغل یاتاقان سایز 050 9000896046 IBBC ( عمده )

  پراید بغل یاتاقان سایز 050 9000896046 IBBC

  9000896046
  بغل یاتاقان پراید-یاطاقان-بغل یاطاقان-
  از 770,000 ریال

  شرکت یاتاقان بوش ایران فعالیت خود را در سال 1376 در شهر تاکستان استان قزوین تحت لیسانس شرکت میبا اتریش که یکی از معتبرترین شرکت های ساخت یاتاقان موجود در سطح جهان می باشد اغاز کرد (شهریدکی_بازرگانی فلسفی)

  banner
  فیلتر نماش فقط کالای موجود در انبار 🔵 Close
  کمترین مقدار: ریال بیشترین مقدار: 64,144,080 ریال
  0 64144080
  دسته بندی ها