جستجو
دسته بندی کالاها
  منو Close

  🟡 ای بی بی سی IBBC

  نمایش به عنوان گرید لیست
  مرتب سازی بر اساس
  banner
  بغل یاتاقان پیکان IBBC 9000896001 ( عمده )

  بغل یاتاقان پیکان IBBC 9000896001 ( عمده )

  9000896001
  پیکان بغل یاتاقان- پیکان بغل یاطاقان-بغل یاطاقان پیکان-
  از 735,000 ریال
  پراید بغل یاتاقان استاندارد (تراست) IBBC 9000896005 ( عمده )

  پراید بغل یاتاقان استاندارد (تراست) IBBC 9000896005 ( عمده )

  9000896005
  بغل یاتاقان پراید-پراید بغل یاتاقان-تراست پراید- پراید تراست-
  از 735,000 ریال
  پراید یاتاقان ثابت استاندارد IBBC 9000896021

  پراید یاتاقان ثابت استاندارد IBBC 9000896021 ( عمده )

  9000896021
  یاتاقان پراید-یاتاقان ثابت پراید-یاتاقان IBBC پراید-یاتاقان ثابت IBBC پراید-
  از 2,100,000 ریال
  پراید یاتاقان متحرک استاندارد IBBC 9000896024

  پراید یاتاقان متحرک استاندارد IBBC 9000896024 ( عمده )

  9000896024
  یاتاقان پراید-یاتاقان متحرک پراید-یاتاقان متحرک استاندارد پراید-یاتاقان IBBC پراید-یاتاقان متحرک IBBC پراید-یاتاقان متحرک استاندارد IBBC پراید-
  از 1,890,000 ریال
  پژو بغل یاتاقان 206 (تراست) T3 T5 IBBC 9000896029

  پژو بغل یاتاقان 206 (تراست) T3 T5 IBBC 9000896029 ( عمده )

  9000896029
  بغل یاتاقان 206-تراست یاتاقان 206-206 بغل یاتاقان -206 تراست یاتاقان -بغل یاتاقان IBBC 206-تراست یاتاقان 206-206 بغل یاتاقان -206 تراست یاتاقان IBBC -
  از 1,102,500 ریال
  پژو یاتاقان 206 T2 ثابت استاندارد IBBC 9000896051

  پژو یاتاقان 206 T2 ثابت استاندارد IBBC 9000896051 ( عمده )

  9000896051
  یاتاقان 206-206 یاتاقان-یاتاقان ثابت 206-206 یاتاقان ثابت-یاتاقان ثابت استاندارد 206-206 یاتاقان ثابت استاندارد-یاتاقان ثابت 206 تیپ2-206 یاتاقان ثابت تیپ2-یاتاقان ثابت استاندارد 206 تیپ2-206 یاتاقان ثابت استاندارد تیپ2-
  از 3,465,000 ریال
  پژو یاتاقان 206 T5 ثابت استاندارد IBBC 9000896053

  پژو یاتاقان 206 T5 ثابت استاندارد IBBC 9000896053 ( عمده )

  9000896053
  یاتاقان 206-206 یاتاقان -یاتاقان ثابت 206-206 یاتاقان ثابت -یاتاقان ثابت استاندارد 206-206 یاتاقان ثابت استاندارد -یاتاقان ثابت 206 تیپ5-206 یاتاقان ثابت تیپ5 -یاتاقان ثابت استاندارد 206 تیپ5-206 یاتاقان ثابت استاندارد تیپ 5-
  از 3,150,000 ریال
  پژو یاتاقان 206 T2 ثابت سایز 30 IBBC 9000896035

  پژو یاتاقان 206 T2 ثابت سایز 30 IBBC 9000896035 ( عمده )

  9000896035
  یاتاقان 206-206 یاتاقان -یاتاقان ثابت 206-206 یاتاقان ثابت -یاتاقان ثابت سایز30 206-206 یاتاقان ثابت سایز30 -یاتاقان ثابت 206 تیپ2-206 یاتاقان ثابت تیپ2-یاتاقان ثابت سایز 30 206 تیپ2-206 یاتاقان ثابت سایز30 تیپ 2-
  از 3,150,000 ریال
  پژو یاتاقان 206 T2 متحرک سایز 30 IBBC 9000896037

  پژو یاتاقان 206 T2 متحرک سایز 30 IBBC 9000896037 ( عمده )

  9000896037
  یاتاقان 206-206 یاتاقان -یاتاقان ثابت 206-206 یاتاقان ثابت -یاتاقان ثابت سایز30 206-206 یاتاقان ثابت سایز30 -یاتاقان ثابت 206 تیپ2-206 یاتاقان ثابت تیپ2-یاتاقان ثابت سایز 30 206 تیپ2-206 یاتاقان ثابت سایز30 تیپ 2-
  از 3,360,000 ریال
  تصویر از پژو یاتاقان 206 T5 متحرک سایز 30 IBBC 9000896065 ( عمده )

  پژو یاتاقان 206 T5 متحرک سایز 30 IBBC 9000896065 ( عمده )

  9000896065
  یاتاقان 206-206 یاتاقان -یاتاقان ثابت 206-206 یاتاقان ثابت -یاتاقان ثابت سایز30 206-206 یاتاقان ثابت سایز30 -یاتاقان ثابت 206 تیپ5-206 یاتاقان ثابت تیپ5 -یاتاقان ثابت سایز 30 206 تیپ5-206 یاتاقان ثابت سایز30 تیپ 5-
  از 3,255,000 ریال
  پژو یاتاقان 405 ثابت استاندارد IBBC 9000896055

  پژو یاتاقان 405 ثابت استاندارد IBBC 9000896055 ( عمده )

  9000896055
  یاتاقان 405-405 یاتاقان -یاتاقان ثابت 405-405 یاتاقان ثابت-یاتاقان ثابت استاندارد 405-405 یاتاقان ثابت استاندارد-پژو 405 یاتاقان ثابت استاندارد-
  از 3,465,000 ریال
  پژو یاتاقان 405 ثابت استاندارد IBBC ایساکو 1880813599

  پژو یاتاقان 405 ثابت استاندارد IBBC ایساکو 1880813599 ( عمده )

  1880813599
  یاتاقان 405-405 یاتاقان-یاتاقان ثابت 405-405 یاتاقان ثابت -یاتاقان ثابت استاندارد 405-405 یاتاقان ثابت استاندارد-پژو 405 یاتاقان ثابت استاندارد-یاطاقان 405-405 یاطاقان-
  از 4,000,000 ریال
  پژو یاتاقان 405 ثابت سایز 50 IBBC دینا پارت 1202342

  پژو یاتاقان 405 ثابت سایز 50 IBBC دینا پارت 1202342 ( عمده )

  1202342
  یاتاقان 405-405 یاتاقان -یاتاقان ثابت 405-405 یاتاقان ثابت -یاتاقان ثابت سایز 50 405-405 یاتاقان ثابت سایز 50 -پژو 405 یاتاقان ثابت سایز 50-
  از 4,200,000 ریال
  پژو یاتاقان 405 متحرک استاندارد IBBC 9000896058

  پژو یاتاقان 405 متحرک استاندارد IBBC 9000896058 ( عمده )

  9000896058
  یاتاقان 405-405 یاتاقان -یاتاقان متحرک 405-405 یاتاقان متحرک -یاتاقان متحرک استاندارد 405-405 یاتاقان متحرک استاندارد -پژو 405 یاتاقان متحرک استاندارد-
  از 3,307,500 ریال
  پژو یاتاقان متحرک 405 استاندارد IBBC ایساکو 1880105999

  پژو یاتاقان متحرک 405 استاندارد IBBC ایساکو 1880105999 ( عمده )

  1880105999
  یاتاقان 405-405 یاتاقان -یاتاقان متحرک 405-405 یاتاقان متحرک -یاتاقان متحرک استاندارد 405-405 یاتاقان متحرک استاندارد -پژو 405 یاتاقان متحرک استاندارد-18801005999-
  از 3,584,000 ریال
  پژو یاتاقان روآ ROAمتحرک استاندارد IBBC 9000896061

  پژو یاتاقان روآ ROAمتحرک استاندارد IBBC 9000896061 ( عمده )

  9000896061
  یاتاقان روآ-روآ یاتاقان -یاتاقان متحرک روآ-روآ یاتاقان متحرک -یاتاقان متحرک استاندارد روآ-روآ یاتاقان متحرک استاندارد-پژو روآ یاتاقان متحرک استاندارد-یاتاقان روا-روا یاتاقان -یاتاقان متحرک روا-روا یاتاقان متحرک -یاتاقان متحرک استاندارد روا-روا یاتاقان متحرک استاندارد-پژو روا یاتاقان متحرک استاندارد-
  از 2,625,000 ریال
  پژو یاتاقان روآ ROAمتحرک استاندارد IBBC ایساکو 1880102302

  پژو یاتاقان روآ ROAمتحرک استاندارد IBBC ایساکو 1880102302 ( عمده )

  1880102302
  یاتاقان روآ-روآ یاتاقان -یاتاقان متحرک روآ-روآ یاتاقان متحرک -یاتاقان متحرک استاندارد روآ-روآ یاتاقان متحرک استاندارد-پژو روآ یاتاقان متحرک استاندارد-یاتاقان روا-روا یاتاقان -یاتاقان متحرک روا-روا یاتاقان متحرک -یاتاقان متحرک استاندارد روا-روا یاتاقان متحرک استاندارد-پژو روا یاتاقان متحرک استاندارد-1880102302-
  از 2,576,000 ریال
  پژو یاتاقان روآ ROAمتحرک سایز 20 IBBC 9000896063

  پژو یاتاقان روآ ROAمتحرک سایز 20 IBBC 9000896063 ( عمده )

  9000896063
  یاتاقان روآ-روآ یاتاقان -یاتاقان متحرک روآ-روآ یاتاقان متحرک -یاتاقان متحرک سایز 20 روآ-روآ یاتاقان متحرک سایز 20 -پژو روآ یاتاقان متحرک سایز 20-یاتاقان روا-روا یاتاقان -یاتاقان متحرک روا-روا یاتاقان متحرک -یاتاقان متحرک سایز 20روا-روا یاتاقان متحرک سایز 20 -پژو روا یاتاقان متحرک سایز 20-
  از 2,730,000 ریال
  پژو یاتاقان روآ ROAمتحرک30 IBBC 9000896064

  پژو یاتاقان روآ ROAمتحرک30 IBBC 9000896064 ( عمده )

  9000896064
  یاتاقان روآ-روآ یاتاقان -یاتاقان متحرک روآ-روآ یاتاقان متحرک -یاتاقان متحرک سایز 30 روآ-روآ یاتاقان متحرک سایز 30 -پژو روآ یاتاقان متحرک سایز 30-یاتاقان روا-روا یاتاقان -یاتاقان متحرک روا-روا یاتاقان متحرک -یاتاقان متحرک سایز 30 روا-روا یاتاقان متحرک سایز 30 -پژو روا یاتاقان متحرک سایز 30-
  از 2,310,000 ریال
  پژو یاتاقان سمند EF7 ثابت استاندارد IBBC دیناپارت 1402094

  پژو یاتاقان سمند EF7 ثابت استاندارد IBBC دیناپارت 1402094 ( عمده )

  1402094
  یاتاقان سمند-سمندیاتاقان -یاتاقان ثابت سمند-سمندیاتاقان ثابت-یاتاقان ثابت استاندارد سمند-سمندیاتاقان ثابت استاندارد-یاتاقان سمندEF7-سمندEF7یاتاقان -یاتاقان ثابت سمندEF7-سمندEF7 یاتاقان ثابت-یاتاقان ثابت سایز استاندارد سمند-سمندیاتاقان ثابت سایز استاندارد-
  از 6,090,000 ریال
  یاتاقان ثابت پیکان و روآ ROA IBBC STD 9000896088

  یاتاقان ثابت پیکان و روآ ROA IBBC STD 9000896088 ( عمده )

  9000896088
  یاتاقان پیکان-پیکان یاتاقان -یاتاقان ثابت پیکان-پیکان یاتاقان ثابت -یاتاقان روآ-روآ یاتاقان -یاتاقان ثابت روآ-روآ یاتاقان ثابت -یاتاقان روا-روا یاتاقان -یاتاقان ثابت روا-روا یاتاقان ثابت -
  از 2,730,000 ریال
  یاتاقان متحرک پیکان IBBC STD 9000896095

  یاتاقان متحرک پیکان IBBC STD 9000896095 ( عمده )

  9000896095
  یاتاقان پیکان-پیکان یاتاقان -یاتاقان متحرک پیکان-پیکان یاتاقان متحرک -
  از 2,625,000 ریال
  یاتاقان متحرک پیکان IBBC 10 9000896096

  یاتاقان متحرک پیکان IBBC 10 9000896096 ( عمده )

  9000896096
  یاتاقان پیکان-پیکان یاتاقان -یاتاقان متحرک پیکان-پیکان یاتاقان متحرک -یاتاقان 10 پیکان-پیکان یاتاقان 10-یاتاقان متحرک 10 پیکان-پیکان یاتاقان متحرک 10-
  از 2,310,000 ریال
  یاتاقان متحرک پیکان IBBC 20 9000896097

  یاتاقان متحرک پیکان IBBC 20 9000896097 ( عمده )

  9000896097
  یاتاقان پیکان-پیکان یاتاقان -یاتاقان متحرک پیکان-پیکان یاتاقان متحرک -یاتاقان 20 پیکان-پیکان یاتاقان 20-یاتاقان متحرک 20 پیکان-پیکان یاتاقان متحرک 20-
  از 2,625,000 ریال
  یاتاقان متحرک پیکان IBBC 30 9000896098

  یاتاقان متحرک پیکان IBBC 30 9000896098 ( عمده )

  9000896098
  یاتاقان پیکان-پیکان یاتاقان -یاتاقان متحرک پیکان-پیکان یاتاقان متحرک -یاتاقان 30 پیکان-پیکان یاتاقان 30-یاتاقان متحرک 30 پیکان-پیکان یاتاقان متحرک 30-
  از 2,625,000 ریال
  ریو یاتاقان ثابت استاندارد RIO IBBC دینا پارت 2402010

  ریو یاتاقان ثابت استاندارد RIO IBBC دینا پارت 2402010 ( عمده )

  2402010
  یاتاقان ریو-ریو یاتاقان -یاتاقان ثابت ریو-ریو یاتاقان ثابت-یاتاقان ثابت استاندارد ریو-ریو یاتاقان ثابت استاندارد-
  از 3,984,750 ریال
  ریو یاتاقان متحرک استاندارد RIO IBBC دینا پارت 2402011

  ریو یاتاقان متحرک استاندارد RIO IBBC دینا پارت 2402011 ( عمده )

  2402011
  یاتاقان ریو-ریو یاتاقان -یاتاقان متحرک ریو-ریو یاتاقان متحرک-یاتاقان متحرک استاندارد ریو-ریو یاتاقان متحرک استاندارد-
  از 2,362,500 ریال
  پراید استکان تایپیت یورو4 9000896004 IBBC ( عمده )

  پراید استکان تایپیت یورو4 9000896004 IBBC ( عمده )

  9000896004
  استکان تایپیت پراید- پراید تایپیت- استکان تایپیت یورو4 پراید-
  از 1,134,200 ریال
  پراید یاتاقان ثابت سایز 050 IBBC دینا پارت 1502363

  پراید یاتاقان ثابت سایز 050 IBBC دینا پارت 1502363 ( عمده )

  1502363
  یاتاقان پراید-یاتاقان ثابت پراید-یاتاقان ثابت سایز 050 پراید-یاتاقان IBBC پراید-یاتاقان ثابت IBBC پراید-یاتاقان ثابت سایز 050 IBBC پراید-
  از 2,100,000 ریال
  پراید یاتاقان متحرک سایز 050 IBBC دیناپارت 1502362

  پراید یاتاقان متحرک سایز 050 IBBC دیناپارت 1502362 ( عمده )

  1502362
  یاتاقان پراید-یاتاقان متحرک پراید-یاتاقان متحرک سایز 050 پراید-یاتاقان IBBC پراید-یاتاقان متحرک IBBC پراید-یاتاقان متحرک سایز 050 IBBC پراید-یاتاقان پراید-پراید یاتاقان -یاتاقان متحرک پراید-پراید یاتاقان متحرک-یاتاقان سایز50 پراید-پراید یاتاقان سایز 50 -یاتاقان متحرک سایز 50 پراید-پراید یاتاقان متحرک سایز 50-یاتاقان50 پراید-پراید یاتاقان50 -یاتاقان متحرک50 پراید-پراید یاتاقان متحرک50-
  از 1,890,000 ریال

  شرکت یاتاقان بوش ایران فعالیت خود را در سال 1376 در شهر تاکستان استان قزوین تحت لیسانس شرکت میبا اتریش که یکی از معتبرترین شرکت های ساخت یاتاقان موجود در سطح جهان می باشد اغاز کرد (شهریدکی_بازرگانی فلسفی)

  banner
  فیلتر نماش فقط کالای موجود در انبار 🔵 Close
  کمترین مقدار: ریال بیشترین مقدار: 61,677,000 ریال
  0 61677000
  دسته بندی ها